Geranium cantabrigiense

Geranium cantabrigiense 'Biokovo'